1. Informatii generale

Fabricarea designului de pardosea a fost proiectatá conform legislatiei existente, ín Comunitatea Europeaná, privind ín punct de verdere legiile ín vigoare acceptánd standardele profesionale ín general, precum si technologia de ultima actualitate.

Pentru folosirea optimá a pardoseli, ca si pentru o valoare índelungatá a produsului necesitá ca suprafata de lipit, materialele utilizate si exponarea acestora sá fie fácutá ín mod profesionist. Materialele folositiile ín mod corespunzátor indicatiilor fabricantului. Folositi la o montare numai un tip de adeziv ( nu amestecati produsele ) !

Preventiv de controlul periodic al calitátii s-ar putea sá gásiti erori materiale. Pentru a evita lucruliile acestea, vá cerem sá verificati modulele de pardosea ínaintea montárilor ca sá nu aveti probleme la expunere ín perioda lucráriilor deficiente de depunere si táieturi, ar fi dificil sá faceti corectie la urmá.

2. Pregátirea si contrulul suprafetei de lipit

Ín aceea ce priveste legislatiei de vigoare al pardoselei, folosind normele standarde aceesibile, precum si respectarea technologiei asiguránd controlul si pregátirea spatiului de lucru. Printre altele suprafata sá fie curatá, trágánd la presiune si uscatá. Metoda de constructie sá fie corespunzátoare si atentie deosibitá la umiditáti.

Conducerea umiditará, suprafatá netedá si egalá sunt precautii pardoselei si designului regulamentar montajului. Pentru ridicarea pardoseli recomandám sá folositi un spak de 2 mm.

Atentie la íncálzire prin pardosea temperatura sá nu depáseasca 27°C.

3. Montarea (Expunerea)

Expunerea pardoseli trebuie fácut conform legislatiei ín vigoarea profesiei din acest domeniu.

Respectarea cerintelor climatice sunt obligatorii ín spatiile de lucru: mácar
15°C suprafata de lipit, 18°C temperatura camerei si nu mai mult de 65 % umiditate.

Pardoselile si materialele de folosintá ínaintea montajului cu 24 ore trebuie puse ín spatiul de lucrat ca sá aibá aceasi temperaturá. Si de asemenea atentie ca ín perioda de lipire sá nu fie diferentá de temperaturá.

Recomandabil, ca suprata de lucrat sá fie másuratá si modulele de pardosea ímpartele ín asa fel sá ai cát mai putin spatii de completat.

Pentru a íntinde adezivul ( lipiciul ) pe suprafata de lucru foloseste un spak si pune modulele de pardosea ín trepte asa fel sá nu aibá spatii ínre ele. Dupá expunere lamineazá suprafata lucratá ca adezivul sá-si facá efectul mai bine. Repetá operatia din nou peste 45-60 min!

Este important ca acoperirea ( montarea ) sá fie lipit stráns unul lángá altul ca sá reziste la presiuni!

Ín spatiile, suprafatele ín care aerul contine umiditate mai multá ( de exemplu, terase ) importanat sá folosim un adeziv corespunzátor.

Prima presiune pusá pe pardosea se face numai dupá ce si-a fácut un efect tare al adezivului. Pentru íntrebári suplimentare, vá rugám sá contactati la technicieni nostri.

Índicatiile de curátare si ingrijire meritá sá le tineti ín atentie ( evidentá ) !